มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค ถึงแก่กรรม

นางอรพิน แก้วกองบุญ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ เป็นตัวแทน ผอ.สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินค่าจัดการศพและน้ำดื่มให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม สมาชิก ช.พ.ค.ราย นายสุรพันธ์  เกษทอง สมาชิก ช.พ.ค.อำเภอแม่สะเรียง

666222