มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_3120

มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. รายนางปรียาพันธ์  ตานะเศษฐ์