ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (สกสค.แม่ฮ่องสอน)

215  หมู่2  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-686066

โทรสาร 053-686068

E-mail : maehongson@otep.mail.go.th